Adatvédelmi Tájékoztató

 1. május 25. napjától személyes adat kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletében (továbbiakban: rendelet) meghatározottak alapján kerülhet sor.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Long Event Kft, mint adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tartalmazza a fent írt rendeletnek való megfelelőség érdekében.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ.

Személyes adat különleges kategóriájának minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. „A Long Event Kft. személyes adatot harmadik fél számára nem ad át.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

I.Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének, illetve az adatvédelmi tisztviselő kiléte, elérhetőségei

1./ Az adatkezelők és az adatkezelők képviselőjének kiléte és elérhetőségei

megnevezése: Long Event Kft

címe: 2161 Csomád, Levemte utca 14. a.ép. 

cégjegyzékszám: 01-09-195891

adószám: 262549749-2-13

telefonszáma: +36 70 326 5263

e-mail címe: info@hetmesedomb.hu

honlapja: http://tntchannel.hu

 

képviselő neve: Dobrády Dóra

képviselő címe: 1135 Budapest, szent László út. 82

képviselő telefonszáma: +36 70 326 5263

képviselő e-mail címe: info@hetmesedomb.hu

 

2./ Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során a jelen pontban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a vele fennálló szerződés megszűnéséig kezeli az érintett személyes adatait.

Az általunk kezelt személyes adatok az alábbi tárhely szolgáltatónál kerülnek tárolásra:

Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
+36 1 700 2323
info@tarhely.com

 

 1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatkezelés jogalapja, a címzettek meghatározása

Az adatkezelés céljára, a kezelt adatok körére, az adatkezelés időtartamára, az adatkezelés jogalapjára, a címzettek meghatározására vonatkozó adatokat az alábbi linken elérhető táblázatok tartalmazzák:

„A Long Event Kft. személyes adatot harmadik fél számára nem ad át.

III. Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, mely jogok a I. pontban írt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatóak.

Az érintette a fent írtakon túl panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett jogainak részletes kifejtését az alábbi pontok tartalmazzák.

 

1./ Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől írásos formában, közérthető módon visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai, jogalapja;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; az adattovábbítás jogalapjáról;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) az adatokat a forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) amennyiben az adatkezelő olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést hoz az érintett vonatkozásában, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ennek tényéről, valamint ilyen esetben legalább a döntéshozatal során alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 9. i.) az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;

Az érintett tájékoztatását – indoklással – kizárólag a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

2./ Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Ha az érintett helyesbítés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül az adatkezelő az érintettel írásban közli a helyesbítés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintett bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

3./ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriái kezeléshez szükséges, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés, vagy a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotás során megvalósuló adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 7. g) az érintett a törlést kérelmezi
 8. h) a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 9. i) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 10. j) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

Ha az érintett törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül az adatkezelő az érintettel írásban közli a törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintett bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

4./ Az adatkezelés korlátozásához való jog, a személyes adatok zárolása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a saját helyzetével összefüggő okból tiltakozott a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett kérelmezheti a személyes adatainak zárolását a kötelező adatkezelés kivételével.

Ha az érintett zárolás iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül az adatkezelő az érintettel írásban közli a zárolás iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintett bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

5./ A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás céljára történik.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

6./ Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik; azzal, hogy
 3. c) e jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jog”) vonatkozó pontban írtakat; továbbá adathordozhatósához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait; illetve az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog fent írtak szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

7./ Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet, személyes adatok kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszély fennáll..

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el a felügyeleti jogokat, melynek elérhetőségei:

név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5.

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

központi elektronikus levélcím

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

honlap URL-je

http://www.naih.hu

 

ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat  elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

cím

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5

online ügyintézés elérhetősége

 https://naih.hu/online-uegyinditas.html 

 

III. Az adatkezelő eljárása az érintettet megillető a személyes adatokra vonatkozó hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, törléshez való jog vagy a személyes kezelésének korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított fent írt határidőkön belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított fent írt határidőkön belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kérelemben kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítsa. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő a tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per az érintett választása szerint lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei bíróság (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, továbbá személyiségi jogsértés esetén az érintett jogosult sérelemdíj követelésére. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem esetén az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

X
X